PIIB 3: Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem

 9.30 – 10.15 Przepisy prawne: dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE

                        (ATEX USER) - mgr inż. Adrian Skrobek, Instytut Bezpieczeństwa Technicznego

Ex Solution

10.15 – 11.00 Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym

- mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution

11.00 – 11.30 Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu

- Marek Kaźmierczak, GAZEX

11.30– 12.10 Przykłady doboru okablowania w strefach o podwyższonych wymogach

           bezpieczeństwa, Marek Trajdos, HELUKABEL

12.10 – 13.40 przerwa

13.40 – 14.25 Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa,

warunki środowiskowe - mgr inż. Adrian Skrobek, IBT Ex Solution

14.25 – 15.00 Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane do ciężkich warunków

pracy, w tym stref zagrożonych wybuchem – Adam Pogorzelski, ATM Lighting

15.00 – 15.45 Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14

oraz PN-EN 60079-17 - mgr inż. Łukasz Surowy, IBT Ex Solution